Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

radouňská vodohospodářská společnost, radouňská, vodohospodářská, společnost, radouňská vodohospodářská, www.rvsas, rvsas, a.s., rvsas.cz, vodohospodářská společnost, radounska vodohospodarska, radounska, vodohospodarska, voda, vodní, vodovodní, ŕád, vodovodní řád, vodohospodářské stavby, vodohospodářské, stavby, provozování vodovodů a kanalizací, provozování vodovodů, kanalizací, provozování kanalizací, vodovodů, vodovody, kanalizace, vodovody a kanalizace
Informace a časté dotazy


Co mám udělat v případě, že je dle mého názoru chyba ve vyúčtování vodného a stočného?
Ihned kontaktovat zákaznickou linku a problém řešit. Pokud dojde k nějaké chybě, bude okamžitě vyřešena.

Jak mám postupovat v případě, že mám pochybnosti s naměřeným stavem na vodoměru?
Je nutno kontaktovat zákaznickou linku, kde bude Váš případ prověřen. Ve věci nesouhlasu s naměřeným množstvím se dá zpochybnit pouze funkčnost vodoměru. Každý vodoměr podléhá pravidelné kalibraci. Na žádost odběratele je ale možno vodoměr kdykoliv nechat prověřit s tím, že pokud je vodoměr v pořádku, hradí náklady s tím spojené odběratel, a pokud se potvrdí špatná funkčnost vodoměru, hradí náklady provozovatel a zároveň dochází i k případné dohodě o úpravě účtování vodného a stočného. Tyto případy bývají velice ojedinělé a jsou většinou způsobeny buďto poškozením vodoměru ze strany odběratele, nebo drobným, ale dlouhodobým únikem vody v obytném objektu. V převážné většině případů se toto děje u rekreačních objektů, kde majitel neuzavře vodu a dlouhodobě není přítomen.

Co znamená dvousložková cena?
Dvousložková cena znamená účtování vodného a stočného se sníženou cenou za m3, a k tomu je účtován roční paušální poplatek za připojení na veřejnou síť.

Je v krajním případě možnost telefonického samoodečtu, nebo je nutné, aby byl zákazník vždy přítomen u odečtu?
V krajních a ojedinělých případech je možno využít telefonického samoodečtu. Toto lze využít třeba při neúmyslné dlouhodobé nepřítomnosti majitele objektu.

Kde musí být nejvhodněji osazen vodoměr?
Místo určuje projektová dokumentace s platným vyjádřením provozovatele. Nejvhodnějším místem je vodoměrná šachta na pozemku odběratele těsně za hranicí pozemku. Do obytného objektu je možno osadit vodoměr pouze v případě, že hranice obytného objektu je totožná s hranicí pozemku, nebo pokud není délka vodovodní přípojky delší než 10m od hranice pozemku, nebo u přípojek s délkou maximálně 20m od napojení na vodovodní řad, a to vše pouze v případě, že na přípojce není žádný lom. Každý případ je ale individuální, takže základem je vyjádření platného správce sítě.

Je nutné budovat na nové kanalizační přípojce revizní šachtu?
Toto je nutné a tento požadavek by měl být uveden ve vyjádření platného provozovatele. Zajistí se tím možnost pročištění přípojky a tím i bezproblémová provozuschopnost.

Jak postupovat, když je kanalizační přípojka ucpaná a tudíž nefunkční?
V každém případě je vhodné ihned kontaktovat platného provozovatele na zákaznické lince pro včasné obnovení provozuschopnosti přípojky.

Kdo hradí veškeré opravy a zásahy na vodovodní a kanalizační přípojce?
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. pořizuje vodovodní, nebo kanalizační přípojku na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je majitel nemovitosti, který na své náklady přípojku pořídil, přičemž opravu a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Z toho vyplývá, že na části přípojky, která je uložena na soukromém pozemku odběratele, si zajišťuje údržbu a opravy odběratel sám, nebo prostřednictvím odborné firmy s tím, že veškeré náklady s tím spojené hradí odběratel.